Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

xìng jì qín

Time:2021-01-17 07:34:07

Th?m y?n v? m?t kh?ng th? t??ng t??ng “…… Xem ra L?c thúc thúc cho ng??i ti?n tiêu v?t quá nhi?u.”

Th?m y?n xem nàng, “L?c thúc thúc nói, ta mu?n chính mình xem, chính mình nghe, chính mình làm quy?t ??nh, ai ??u kh?ng th? mi?n c??ng ta.”

L?c Th? nhan bi?t Th?m y?n kh?ng yêu ph?n ?ng kh?ng than ng??i, li?n thay th? h?n tr? l?i “H?n kh?ng ph?i phát huy v??t xa ng??i th??ng, ?ay là h?n trình ??, h?n m?i l?n thi c? ??u là c? n?m c?p ?? nh?t, tr??c kia chúng ta ? ninh thành khi, h?n v?n d? ??u có th? li?n nh?y m?y c?p, nh?ng h?n kh?ng nh?y, cho nên a, h?n cùng chúng ta kh?ng ph?i m?t cái niên c?p, ng??i ?em h?n xem thành là cao trung sinh ra ???c hành.”

Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

……

Ch??ng 54

Nàng kh?ng mu?n con trai c?a nàng h?c ???c c?m h?n.

Th?m y?n cùng L?c Th? nhan c?ng ??u là mu?n th??ng mùng m?t ??i hài t?, b?n h? ??u th?c hi?u chuy?n, li?n tính ?? bi?t này l?nh ng??i khi?p s? chan t??ng, ???ng ng?i ? tr??c bàn c?m ?n c?m khi, b?n h? ??u ?n y kh?ng nh?c t?i chuy?n này, t?a nh? phía tr??c ? tay thành khi gi?ng nhau.

Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

H?n ? nh?n l?i b?n ?? l?i m?t cái nh?n l?i ——

L?c Thiên xa nghi ho?c, “Kh?ng có, nh? th? nào, ném ?? v?t?”

L?c Th? nhan th?t kh?ng ph?i k? th? s? trung nam sinh.

Tuy r?ng ? ng?n ng?i h?n nhan trong sinh ho?t, l?c hành sam tính tình kh?ng ???c t?t l?m, nh?ng c?ng kh?ng nhúc nhích qua tay, b?t quá, ??u ?? tách ra m??i m?y n?m, ng??i là s? bi?n, t? nh? nàng, c?ng t? nh? h?n, h?n hi?n t?i bi?n thành b? dáng gì, nàng c?ng kh?ng bi?t.

Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

H?n cùng t? tuy?t ? bên nhau t? nhiên là vui v?, ch? là hai ng??i ? chung th?i gian kh?ng nhi?u l?m, h?n c?ng bi?t t? tuy?t cùng trí nhan truy?n th?ng h?p ??ng mu?n t?i k?, t? tuy?t kh?ng ng?ng m?t l?n ?? qua nàng ??i gia ?ình h??ng t?i, ???ng nhiên nàng ch? là nh?c lên, c?ng kh?ng có mu?n cùng h?n k?t h?n y t?, mà h?n c?ng nghe nói có kh?ng ít phú th??ng phú nh? ??i ? theo ?u?i nàng, lúc tr??c h?n ?i C?ng Thành khi, c?ng ??ng t?i quá phú th??ng ??a nàng v? nhà. Tình l? chi gian, chung ??ng thì ít mà xa cách thì nhi?u c? nhiên kh?ng nh? v?y nhi?u mau thu?n, nh?ng ??ng th?i, c?m tình c?ng th?c d? dàng t? ??m chuy?n sang nh?t.

T? tuy?t t? sát s? tình, L?c Th? nhan c?ng bi?t, nàng trong lòng ??c bi?t kh? s?, m?y n?m g?n ?ay, nàng cùng t? tuy?t g?p m?t s? l?n c?ng kh?ng nhi?u, nh?ng nàng có th? r? ràng c?m nh?n ???c, t? tuy?t là cái tam ??a thi?n l??ng ng??i, nàng cùng ba ba d? v?ng nh?ng cái ?ó b?n gái kh?ng gi?ng nhau.

Th?y L?c Th? nhan m?t mày h?n h? th?i ph?ng, Th?m y?n nghiêng ??u nhìn v? phía nàng, trên m?t mang theo chút nh? có nh? kh?ng y c??i.

Cái này máy ch?i game s? ki?n cu?i cùng l?y m?t lo?i kh?ng th? t??ng t??ng ph??ng th?c k?t c?c.

Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

Nàng ?? kh?ng ngh? ?em nguyên tác trung “Th?m y?n” cùng h?n liên h? ? bên nhau, b?n h? là b?t ??ng hai ng??i.

Lúc này ?ay cu?i k? kh?o thí, L?c Th? nhan kh?o toàn ban ?? nh?t, niên c?p ?? nh?, Th?m y?n kh?o c? n?m c?p ?? nh?t, c? h? ??u m?n phan, L?c Th? nhan ch? so Th?m y?n th?p vài ph?n, th? t? truy th?t s? kh?n.

L?c Th? nhan ?m ??u g?i, ??t phát k? t??ng, ngam nga ca khúc ——

Kia m?t b? t? vàng khung m?t kính th?u kính h? ??i m?t h?i tr?m xu?ng, l?c hành l?nh l?o l?nh mà nói “Ng??i n? nhi? L?c tiên sinh kh?ng kh?i quá t? quen thu?c.”

Th?m y?n nh? t?i báo chí th??ng nói nh?ng cái ?ó s?, ngh? ??n t? tuy?t t? sát c?u giúp tr? v? c?ng thành ng??i th?c v?t, h?n trong lòng c?ng có chút khó ch?u.

Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

L?c hành sam t? trong túi l?y ra h?p thu?c, l?i nhìn nhìn L?c Thiên xa yên, t?c kh?c vui v?, “L?c t?ng th?c s? có ti?n.”

L?y nàng ??i h?n hi?u bi?t, h?n là L?c gia bên kia.

Ngày h?m sau, T?ng ?i t?i li?n lái xe t?i ?ón b?n h? ?i c?ng viên h?i d??ng.

“H?n là.” L?c tiên sinh ngh? r?i l?i ngh?, “M? ng??i bên kia, t?m th?i ??ng làm cho nàng bi?t, nàng ng??i này tàng kh?ng ???c l?i nói, n?u là bi?t có cái t?n t?, kh?ng ??nh h?n kh?ng th? l?p t?c ng?i xe qua ?i, này tr??c sau kh?ng t?t, v?n là ph?i ???c ??n ti?u th?m ??ng y, ch? nàng ??ng y, chúng ta l?i ?i xem c?ng kh?ng mu?n, kh?ng nóng n?y kh?ng nóng n?y.”

Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

Th?m y?n s?c m?t c?ng ?? “Có y t? gì?”

Tr?n này nói chuy?n, Th?m Thanh n?u ?em s? h?u s? tình ??u nói ra, tr? b? nàng ? kia ?o?n h?n nhan trung tr?i qua, v? nh?ng cái ?ó th??ng t?n nàng toàn b? ??u t?nh l??c, ??i nàng t?i nói, c?ng kh?ng ph?i bu?ng xu?ng, mà là kh?ng quan tr?ng, cho nên có th? nh? th? bình t?nh th?m chí t? mình trêu ch?c nói ra, ?ay là nàng chính mình ??u kh?ng th? t??ng ???c, v?a ly khai khi kia m?t hai n?m, nh? t?i l?c hành sam nàng li?n s? khóc, hi?n t?i ?? tam nh? n??c l?ng, gi?ng nh? là t? t? than rút ra ra t?i, th?t gi?ng nh? Th?m th?m th?t s? ?? ch?t.

Nàng ? m?t ti?ng, b?ng bàn ?n lên l?u, ?i vào Th?m y?n phòng c?a, nàng g? g? m?n, kh?ng bao lau, m?n li?n khai.

Ngh? ??ng ??i v?i L?c Th? nhan cùng Th?m y?n t?i nói c?ng kh?ng nhàm chán, r?t cu?c m?t cái mu?n th??ng v? ??o d??ng c?m ban, m?t cái mu?n th??ng v? thu?t ban, ban ngày còn ph?i ? nhà chu?n b? bài h?c k? sau c?ng khóa.

Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

Giang Thành b? h?n t? t? kêu ?i r?i, Th?m Thanh n?u mang theo hai ??a nh? ??n ven ???ng ?ánh xe v? nhà, ch? t? t?c xi trên d??i t?i, Th?m Thanh n?u l?y tr?ng c?u y ki?n mi?ng l??i h?i “Ti?u y?n, th? nhan, ta suy ngh?, mu?n hay kh?ng ch? c?ng tác kh?ng b?n r?n nh? v?y th?i ?i?m ?i kh?o cái b?ng lái? Các ng??i c?m th?y ?au?”

L?c Th? nhan ? m?t ti?ng, l?i hít sau m?t h?i, “Th?m quá a!”

L?c Th? nhan mím m?i, “Ta ?ay li?n m??n ng??i cát ng?n.”

Th?m y?n tr?m m?c trong ch?c lát, liên ti?p ? L?c Th? nhan nh?n l?i b?n ?? l?i m??i m?y ?i?u, cu?i cùng ?em Giang Thành nh?n l?i c?p áp xu?ng ?i sau, h?n c?m th?y thu?n m?t r?t nhi?u.

Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

??o kh?ng ph?i nàng ?? nhà quê, mà là li?n tính nàng ba ba l?i nh? th? nào s?ng nàng quán nàng, c?ng kh?ng ngh? t?i ? mùng m?t khi li?n cho nàng mua di ??ng.

Làm b?n trai, h?n kh?ng có k?p th?i phát hi?n nàng tam ly v?n ??, ?? là th?t trách, ch?ng l? còn mu?n ?em nàng mi?ng v?t th??ng th?ng báo thiên h? sao?

Th?m y?n nhìn kh?ng trung, l?i thu h?i ánh m?t nhìn ch?m ch?m L?c Th? nhan, h?n t?ng cau t?ng ch? mà nói “L?c Th? nhan, ta v?nh vi?n ??u s? kh?ng c?ng kh?ng c?n bi?n thành h?n ng??i nh? v?y.”

L?c tiên sinh ?ang ng?i ? trên s? pha xem tay thành nh?t báo, nghe v?y ??u c?ng ch?a nang, ng? khí nhàn nh?t “Ng??i thi?u qu?n ?i?m A Sam s?, h?n ??u có th? s?ng lau m?y n?m.”

Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

Chính xác ra, ch?ng s? th??ng cao trung, này ?ó nam sinh thích li?n phiêu th?t s?.

Not dressing up

【 Th?m y?n tích tích tích. 】

“Ng??i nói t? dì s? t?nh l?i sao?” L?c Th? nhan ??t nhiên h?i, “Nàng phía tr??c còn nói quá ch? ta trung kh?o sau mang ta ?i làm tóc, còn mu?n mang ta ?i ?ánh nh? ??ng, cho ta mua xinh ??p khuyên tai.”

L?c hành sam “…… Ta xem r?t nhi?u h?c sinh trung h?c ??u có di ??ng.”

Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

Giang Thành có chút m?t mát, “V?y ???c r?i.”

Hai ng??i kh?ng ??i bàn ?? kh?ng ph?i m?t ngày hai ngày.

“Ta m? tha th? hay kh?ng ng??i kia là chuy?n c?a nàng, ta m?c k?.” Th?m y?n ánh m?t kiên ??nh, “Cho dù có m?t ngày ta m? tha th? ng??i kia, nh?ng lòng ta kh?ng c?m th?y h?n làm ???c m?t cái ba ba nên làm, ta c?ng s? kh?ng nh?n h?n, tr? phi khi ta c?m th?y h?n gi?ng L?c thúc thúc gi?ng nhau làm ???c m?t cái ba ba nên làm, làm ta tam ph?c kh?u ph?c, ??n lúc ?ó, h?n m?i là ta ba ba!”

Nàng m?t bên nói m?t bên bay nhanh mà t? ?ng ??ng bút l?y ra c? màu t?i, ? b?n nháp trên gi?y vi?t th??ng “Th? nhan ngan hàng” này b?n cái ch? to, h?u k? ??i nhìn v? phía h?n.

Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

L?c Thiên xa xem xong sau tr?m m?c h?i lau, ?em nàng g?i cho chính mình s? nh?t ky, ca b?nh còn có tin ??u khóa ? trong ng?n t?.

Th?m y?n li?c nàng li?c m?t m?t cái, “V?i ta mà nói, ch? có ninh thành cùng tay thành m?i là nhà c?a ta.”

Chính là ??n lúc ?ó di ??ng ph?ng ch?ng c?ng quá h?n, kh?ng bi?t hai ??a nh? còn có thích hay kh?ng, có nhìn trúng hay kh?ng.

L?c Thiên xa c?ng nh?n kh?ng ???c c?m khái “Ban ??u cho r?ng h?n là cái xúc ??ng ng??i, n?u kh?ng nh? th? nào s? ? kh?ng bi?t r? ràng tr?ng hu?ng khi li?n s?m ??n tinh nguy?t loan t?i, còn cùng th? nhan nói cái lo?i này l?i nói, h?m nay ta cùng h?n hàn huyên m?t chút, h?n còn có th? nghe ???c ?i vào, c?ng tin ta cùng h?n gi?i thích. Ta nói v?i h?n, ch? h?n tra ???c ng??i nh?ng n?m g?n ?ay là nh? th? nào sinh ho?t, ch? bình t?nh l?i sau các ng??i l?i ??ng vào m?t nói chuy?n phi?m.”

Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

Nghe xong m?y bài hát sau, phát hi?n Th?m y?n còn kh?ng có tr? v?, này li?n l?nh ng??i ngoài y mu?n.

Hai ng??i hàn huyên chút có kh?ng, này li?n chu?n b? tr? v? phòng, ? lên c?u thang khi, Th?m y?n nh?c nh? nàng, “U?ng lên n??c chanh, tr? v? phòng nh? r? ?ánh r?ng, ??i hàm r?ng h?o.”

??c h?o, ai ??u kh?ng chu?n bi?n thành nh? v?y ??i nhan.

Giang Thành c?ng c??i, “T? t? c?a ta mang ta ?i ra ngoài mua ?? v?t, kh?ng ngh? t?i ? ch? này ??ng t?i ng??i.” H?n ngh? ngh?, ?em túi gi?y ??a cho nàng, “M?i v?a xào t?t h?t d?, nh?ng h??ng nh?ng ng?t, ng??i n?m th?.”

Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

Th?m y?n “…………”

Nàng ?n r?t nhi?u kh?, nàng so quá kh? là Th?m ti?u th?, L?c thái thái khi v?t v? thanh b?n r?t nhi?u, nh?ng nàng c?ng là vui s??ng.

A di ?i r?i v? sau, L?c Thiên xa cùng Th?m y?n c?ng ??u ?i ??n.

Nói kh?ng ch?ng c? ??i ??u s? kh?ng t?nh l?i.

Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

L?c hành sam nghi ng?, “Ph?i kh?ng?”

Ngh? ??ng ??i v?i L?c Th? nhan cùng Th?m y?n t?i nói c?ng kh?ng nhàm chán, r?t cu?c m?t cái mu?n th??ng v? ??o d??ng c?m ban, m?t cái mu?n th??ng v? thu?t ban, ban ngày còn ph?i ? nhà chu?n b? bài h?c k? sau c?ng khóa.

Hai tháng v? sau, t? tuy?t cùng trí nhan truy?n th?ng hi?p ??c chính th?c ??n k?, nàng kh?ng có gia h?n h?p ??ng, ? fan ?i?n ?nh kh?ng tha trung tuyên b? tránh bóng.

L?y L?c Thiên xa, T?ng ?i t?i cùng v?i Th?m y?n t?o thành lam th?i nam nhan giúp li?n kh?ng quá có th? ly gi?i các nàng cách làm cùng v?i y t??ng.

Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

V? lu?n là L?c Thiên xa v?n là L?c Th? nhan, y t??ng ??u là gi?ng nhau, hy v?ng chuy?n này t?n kh? n?ng ??i Th?m Thanh n?u cùng Th?m y?n ?nh h??ng ti?u m?t chút.

Th?y L?c Th? nhan m?t mày h?n h? th?i ph?ng, Th?m y?n nghiêng ??u nhìn v? phía nàng, trên m?t mang theo chút nh? có nh? kh?ng y c??i.

L?c Th? nhan th?c ???ng nhiên mà, “Ta ?? th?y, nh?ng ta li?n thích thu ti?n m?ng tu?i, ta thích nh?t ti?n m?ng tu?i.”

L?c Th? nhan càng nghi ho?c, “M?i v?a ta này làm gì?”

Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

Kh?ng trong ch?c lát, L?c Th? nhan cùng Th?m y?n lén lút m? ra m?n, ? c?a t??ng ng?.

Kia cái th? nh?t v?n ?? ?au, L?c m? nhan cùng cái kia ti?u th? r?t cu?c là cái gì quan h?? Dù sao ngày mai nàng nh?t ??nh s? nói c?p Th?m dì nghe.

Vi tu?n trong tay ph?ng cà phê hòa tan, nghe v?y c??i kh?, “Kia ch? có nàng chính mình m?i bi?t ???c. Ta xem nàng trong kho?ng th?i gian này ??u kh?ng thích h?p, b?t quá ta c?ng tác v?i, c?ng li?n kh?ng t??ng nhi?u nh? v?y.”

L?c Thiên xa ?n m?c áo khoác ra t?i, h?n là xu?ng d??i hút thu?c, kh?ng ngh? t?i s? ??ng t?i l?c hành sam.

Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

L?c gia có quy?n th?, n?u mu?n tranh ?o?t Th?m y?n nu?i n?ng quy?n, h?n là c?ng ??c bi?t d? dàng ?i?

L?c Th? nhan nh? t?i t? tuy?t l?i m?t tr?n kh? s?.

L?c Th? nhan mím m?i, “Ta ?ay li?n m??n ng??i cát ng?n.”

Trong kho?ng th?i gian ng?n, trí nhan truy?n th?ng b? ??y lên n?i ??u sóng ng?n gió.

Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

T?ng ?i t?i làm bên trong nhan s?, h?n ??u cho r?ng t? tuy?t r?t cu?c b?t l?y L?c Thiên xa, mu?n tr? thành cái kia ngo?i l? th?ng c?p thành L?c thái thái, còn c? y g?i ?i?n tho?i c?p L?c Thiên xa, m?i bi?t ???c L?c Thiên xa cùng t? tuy?t ?? chia tay. Có th? th?y ???c cái này l?i ??n l?i ??n ??i truy?n ??n có bao nhiêu sau nh?p nhan tam.

T? tuy?t kh?ng thi?u ti?n, li?n thi?u m?t cái t? tin.

Th?m y?n “…… Y c?a ng??i là ng??i s? thích cao trung sinh?”

Là T?ng ?i t?i m? ra.

Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

Kia cái th? hai v?n ?? ?au?

Xuan v?n r?t ??p, nh?ng hai ??a nh? ?? thói quen ng? s?m d?y s?m, kh?ng ??n 10 gi? chung li?n m?t nh?c, ai v? nhà n?y ng?, Th?m y?n là b? 0 ?i?m pháo thanh ?ánh th?c, v?a ??n 0 ?i?m, c? h? các gia các h? ??u ? d??i l?u phóng pháo, ?ay là ??a ph??ng t?p t?c, kh?ng ng?ng 0 ?i?m phóng pháo, mùng m?t sáng s?m tinh m? c?ng mu?n phóng.

L?c Th? nhan ?em bàn ?n ??t ? m?t bên trên bàn, h?c b? dáng c?a h?n th??ng phiêu c?a s?, ng?i ? h?n bên c?nh, c?ng theo h?n t?m m?t h??ng ra phía ngoài nhìn l?i.

Phiêu c?a s? r?t l?n, c?ng ?? c?t ch?a b?n h? hai ng??i.

Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

Th?m y?n nh? t?i báo chí th??ng nói nh?ng cái ?ó s?, ngh? ??n t? tuy?t t? sát c?u giúp tr? v? c?ng thành ng??i th?c v?t, h?n trong lòng c?ng có chút khó ch?u.

L?c Th? nhan ?ánh ch? t?c ?? th?c mau, c?ng r?t quen thu?c, b?t quá ?ánh kh?ng ph?i hi?n t?i giáo n?m bút, mà là ghép v?n.

L?c Th? nhan nh? t?i t? tuy?t l?i m?t tr?n kh? s?.

Nh?ng cái ?ó s? tình quá ph?c t?p, n?u kh?ng ph?i l?c hành sam còn xu?t hi?n ? b?n h? m?u t? tr??c m?t, nàng tình nguy?n c? ??i ?em nh?ng cái ?ó s? nh?ng ng??i ?ó ??u l?n ? trong b?ng.

Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

Phía tr??c c?ng có cùng l?p ??ng h?c h?i qua h?n hào, h?n nói kh?ng có.

Li?n ? hai ng??i chán ??n ch?t nghe th??ng tr??ng tan niên ca khi, ??t nhiên L?c Th? nhan c?m giác ???c có ng??i ch?p nàng b? vai m?t chút, nàng quay ??u, c? nhiên là Giang Thành.

Nàng l?i nh? t?i này ti?u hài t? ngày h?m qua g?p nh? v?y ??i s? tình, ph?ng ch?ng còn ng?c ng?c, li?n nói “H?n kh? n?ng ?êm qua ng? ??n có ?i?m ch?m, Th?m dì, nh? v?y, ta ?em b?a sáng ??a lên ?i theo h?n ? phòng ?n, h?n cái kia phòng t?m nhìn kh?ng t?i, có th? nhìn ??n h?i.”

L?c Th? nhan “Kh?ng có kh?ng có, ta chính là h?i m?t chút.”

Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

H?n ? nh?n l?i b?n ?? l?i m?t cái nh?n l?i ——

L?c Th? nhan thu ???c ti?n m?ng tu?i cao h?ng v? cùng, ? th? phòng ??m t?i ??m lui, khác kh?ng nói, nàng ??m ti?n t?c ?? càng lúc càng nhanh, ngay c? Th?m y?n ??u phun tào nàng v? sau thích h?p ?i qu?y c?ng tác.

Ngày h?m qua h? v?, h?m nay th?i ti?t l?i r?t h?o, b?t quá m?i bu?i sáng 8-9 gi? chung, thái d??ng ?? cao cao treo lên, r? ràng là cái ngày n?ng.

Nàng b?t ??u chán ghét cái kia thúc thúc.

Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

Nàng bác s? tam ly là cái phi th??ng ?áng tin c?y ng??i, v?n lu?n th?c tuan th? ch?c nghi?p ??o ??c, c?ng kh?ng s? ??i ngo?i nh?c t?i b?nh c?a nàng.

L?c Thiên xa kh?ng có l?c hành sam ?n m?c nh? v?y chính th?c, h?n ch? m?c m?t cái màu xám áo thun ph?i h?p h?u nhàn qu?n, ??i m?t l?c hành sam ng??i nh? v?y, h?n c?ng nh?t phái khí ??nh th?n nhàn, ít nh?t ? khí tràng ph??ng di?n, c?ng kh?ng có b?i b?i l?c hành sam, ng??c l?i m?t cái ? vào c?ng ch?t tr?ng thái, m?t cái nh? nhàng t? t?i.

Nàng s? nh?t chính là ba ba nhìn ??n lá th? kia!

Nàng ánh m?t nhu hòa nhìn Th?m y?n, nh? gi?ng nói “Ti?u y?n, k? th?t v? ng??i ba ba s? tình, ta r?t s?m li?n t??ng theo nh? ng??i nói, nh?ng ta t?ng s? ng??i oán ta, ta càng s? ng??i mu?n ta còn cho ng??i m?t cái ba ba, cho nên ta li?n kh?ng ??, ng??i t? nh? li?n hi?u chuy?n, li?n tính tò mò c?ng kh?ng h?i qua ta. Ta xác th?t kh?ng bi?t nên nói nh? th? nào, nên t? ?au mà nói lên, hi?n t?i ta y ngh? c?ng kh?ng có th?c r? ràng, li?n t? ta nhà m? ?? b?t ??u nói lên ?i.”

Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

L?c Th? nhan ngh? ngh?, chu?n b? ?i ra c?a hi?u sách nhìn xem, m?i v?a ?óng l?i ??i m?n chu?n b? xu?ng l?u khi, ??t nhiên ??t nhiên nhanh trí, nàng ng?ng ??u h??ng lên trên nhìn nhìn, ?m ?i xem tam thái, nàng lên l?u ?i mái nhà, b?n h? này m?t ??ng c?ng kh?ng ph?i thang máy phòng, thang l?u phòng gi?ng nhau ??u s? kh?ng quá cao, này m?t ??ng c?ng b?t quá ch? có tám lau, th?c mau mà nàng li?n ??n mái nhà, a di các bác gái ? mái nhà kéo vài ?i?u tuy?n ph?i qu?n áo kh?n tr?i gi??ng, gi? phút này gió l?nh ph? ph?t, th?i bay còn ch?a thu ?i kh?n tr?i gi??ng, nàng th?y ???c Th?m y?n, Th?m y?n t?a h? có tam linh c?m ?ng gi?ng nhau, c?ng quay ??u nhìn l?i ?ay, kia trong nháy m?t, r?t gi?ng là ?i?n ?nh m?i có màn ?nh.

——

??c h?o, ai ??u kh?ng chu?n bi?n thành nh? v?y ??i nhan.

L?c Thiên xa c??i.

Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

Hai ng??i hàn huyên chút có kh?ng, này li?n chu?n b? tr? v? phòng, ? lên c?u thang khi, Th?m y?n nh?c nh? nàng, “U?ng lên n??c chanh, tr? v? phòng nh? r? ?ánh r?ng, ??i hàm r?ng h?o.”

latest articles

Top

<sub id="28625"></sub>
  <sub id="89811"></sub>
  <form id="69157"></form>
   <address id="21003"></address>

    <sub id="96213"></sub>

     Win365 Poker xem tv vtv6 tr?c ti?p bóng ?á Win365 Lottery tr?c ti?p bóng ?á ??c h?m nay Win365 Lottery truc tiep bong da nam my Win365 Poker truc tiep bong da mu vs arsenal
     Win365 Baccarat truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á h?m nay| Win365 Poker xem tr?c tiêp bong da vtv6| Win365 Baccarat lu?t ch?i baccarat| Win365 Poker xem l?i tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Lottery xem bong da truc tuyen keo nha cai| Win365 Lottery xem vtv6 tr?c ti?p bóng ?á hom nay 2018| Win365 Baccarat truc tiep bong da viet nam han quoc| Win365 Poker tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam g?p campuchia| Win365 Poker ?ánh ?? online uy tín| Win365 Lottery xem vtv6 tr?c ti?p bóng ?á hom nay 2019| Win365 Poker truc tiep bong da chau au| Win365 Lottery tr?c ti?p bóng ?á ngo?i h?ng anh t?i nay| Win365 Poker lich phat song truc tiep bong da| Win365 Poker truc tiep bong da barca| Win365 Poker xem truc ti?p bóng ?á| Win365 Poker lo de online uy tin| Win365 Poker xem truc tiêp bong da| Win365 Poker tr?c ti?p bóng ?á n? vi?t nam| Win365 Baccarat quay thu xsmb|